Ētikas kodekss

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt slimnīcas amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas un veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, lai uzlabotu iestādes darba kultūru.
Par Ētikas kodeksa ievērošanu ir atbildīgs katrs VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieks. Lai sasniegtu profesijas mērķus, darbinieki ievēro šādus ētikas pamatprincipus:
  • godprātīgumu;
  • objektivitāti;
  • profesionālo kompetenci un pienācīgu rūpību;
  • konfidencialitāti;
  • profesionālo rīcību.
Darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav noteiktas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.
VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vadība atbalsta un aizstāv darbinieku, kuram nodarīts kaitējums un aizskartas viņa intereses, pildot amata pienākumus.
VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vadība ar savu rīcību un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa pamatprincipu un vispārējo uzvedības normu ievērošanu.
 
Aicinām skatīt pilnu Ētikas kodeksa tekstu ĒTIKAS-KODEKSS