Misija & vērtības

MISIJA

Dziedēt cilvēka psihi, darīt nopietnas lietas moderni un civilizēti.

Slimnīca pastāv ar mērķi sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrībai un, tādēļ ir ļoti būtisks katra darbinieka ieguldījums šajā procesā. Ar kvalificētu darbinieku radošu un atbildīgu pieeju savu amatu pienākumu izpildē tiek panākts, ka šo darbu novērtē klienti un pacienti. No tā iegūst visa sabiedrība, pēc darba rezultāta, saņemot atpakaļ darba spējīgus sabiedrības locekļus. Arī valstiskā līmenī slimnīcas darbinieki spēj un spēs dot ieguldījumu psihiskās veselības uzlabojošu pakalpojumu sniegšanā psihiatriskās rehabilitācijas jomā.

VĪZIJA

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir viena no labākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām valstī – labākā, kurā ārstēties un labākā, kurā strādāt.

Sakārtota un konkurētspējīga darba vide, profesionāli un kvalitatīvi slimnīcas ārstniecības procesi un pakalpojumi, stratēģiska pārvaldība, mūsdienīgas iniciatīvas, sadarbība ar partneriem (ietekmes pusēm) rada stabilu pozīciju, kurā Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir atzīta par nozīmīgu spēlētāju valsts veselības un sociālās aprūpes nozarē.

VĒRTĪBAS

CIEŅA. Mūsu rīcība atspoguļo mūsu principus – ētiska rīcība, atbildīga un iejūtīga attieksme, konfidencialitātes saglabāšana, rūpes, atvērtība un cieņa pret pacientiem, pacientu tuviniekiem, darba kolēģiem, sadarbības partneriem, ikvienu sabiedrības pārstāvi.
SADARBĪBA. Mūsu sadarbības puses ir mūsu ceļabiedri ceļā uz stratēģiskajiem mērķiem, esot klāt gan ikdienas darbā, gan plašāku procesu īstenošanā. Abpusēji produktīva, lietderīga un mērķtiecīga sadarbība ir veiksmes atslēga.
IZAUGSME. Mēs vērojam apkārtni, vērtējam sevi un pastāvīgi papildinām savas kompetences, prasmes un procesus. Izaugsme attiecas gan uz darbinieku kvalifikācijas celšanu, gan slimnīcas sniegto pakalpojumu groza papildināšanu atbilstoši pieprasījumam, kā arī ārstniecības pieeju dažādošanu un slimnīcas kvalitātes sistēmas darbības pilnveidošanu.
KVALITĀTE. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, profesionālā darba kompetencē, profesionālā rīcībā, izglītībā un pētniecībā. Slimnīcā ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kuras izpildē iesaistīti gan darbinieki, gan pacienti.
GODPRĀTĪGUMS. Atbildīgi izturamies pret resursiem, kas ir mūsu rīcībā, lai uzlabotu pacientu psihisko veselību un pildītu deleģētās valsts funkcijas veselības aprūpē. Vērtējam un samazinām savas darbības ietekmi uz vidi. Atbildīgi izturamies pret saviem līdzcilvēkiem, pret savu valsti un sniedzam savu ieguldījumu ar pievienoto vērtību, vēršot sabiedrības uzmanību profilaktiskajām rūpēm par savu psihisko veselību.
KOPĪGA VADĪBA. Katrs darbinieks zina gan savu, gan apkārtējo lomu, kopīgi virzāmies, lai īstenotu slimnīcas misiju un vīziju. Spēks ir komandas darbā, darbinieku iesaistē slimnīcas procesu un aktivitāšu īstenošanā.