MAIJAI ANCVERIŅAI PIEŠĶIRTS VESELĪBAS MINISTRIJAS ATZINĪBAS RAKSTS

20/11/2019

15.novembrī svinīgā ceremonijā Rīgā veselības ministre Ilze Viņķele par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē pasniedza Veselības ministrijas Atzinības rakstu VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) valdes loceklei Maijai Ancveriņai.

Maijas karjeras attīstība ir gājusi roku rokā ar Slimnīcas attīstību, nepārtraukti pilnveidojoties, Maijas iegūtās zināšanas mijiedarbojas ar Slimnīcā notiekošajiem procesiem, kas veido mērķtiecīgu, uz attīstību vērstu stratēģiju, kuras pamatā ir mūsdienīga, stereotipus lauzoša ārstniecības aprūpe. Maijas vadībā Slimnīca ir ieguvusi pavisam citu izskatu un pakalpojumu kvalitāti, pozicionējot sevi kā vienu no pacientiem draudzīgākajām un atbalstošākajām psihiskās veselības aprūpes un ārstniecības iestādēm Latvijā. Maijas iniciatīva jūtama daudzos Slimnīcā notiekošajos pasākumos un procesos.

Maija ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, kas katru jaunu iespēju redz kā izaicinājumu, kas pārbauda spējas un prāta gudrību. Maija ir cilvēks, kas lietas izmēģina, nevis jau no paša sākuma sevi ieprogrammē, ka nekas neizdosies. “Ir jāmēģina, darīsim!”-tas ir bieži dzirdams no mūsu vadītājas. Maijai piemīt spēja ātri reaģēt un pielāgoties situācijām, kā arī uzticēties cilvēkiem, ticēt viņu spējām, uzklausīt un rast risinājumu. Jebkurš izaicinājums profesionālajā ziņā tiek pieņemts. Spilgts piemērs ir multiprofesionālās komandas nokomplektēšana šā gada pavasarī, rekordlielā ātrumā izdevās piesaistīt jaunus, dažādu specialitāšu mākslas terapeitus, nodrošinot lauku reģiona Slimnīcai tādus rehabilitācijas speciālistus kā vizuāli plastikās mākslas terapeitu, mūzikas terapeitu, drāmas terapeitu, dejas un kustību terapeitu, kā arī fizioterapeitus un ergoterapeitus. Slimnīcas rehabilitācijas centrs “RASA” ir viens no Slimnīcas lepnumiem, gan ar speciālistu pieejamību un dažādību, gan arī administratīvā jomā – izstrādātu un sakārtotu dokumentāciju, ko atzinīgi novērtējusi gan veselības ministre I. Vinķele, gan veselības ministrijas valsts sekretāre D. Mūrmane – Umbraško. Zinošs, ar iniciatīvu apveltīts personāls, pacientu apmierinātība un Slimnīcas attīstība ir vadītājas prioritātes.

Viens no lielākajiem Maijas personīgā darba ieguldījumiem un atbalsta komandas sasniegumiem ir starptautiskā ISO pakalpojumu kvalitātes standarta ieviešana un uzturēšana Slimnīcas darbības procesos. Kvalitātes vadības sistēmas pārvaldības pieredze Strenču slimnīcai ir 6 gadus. Tā ieviesta 2013. gadā, sertificējot to atbilstoši starptautiskam standartam, 2016. gadā Kvalitātes vadības sistēma tika resertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam. Starptautiskas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un sertificēšana slimnīcās nav obligāta prasība, taču Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca bija pirmā starp Latvijas psihoneiroloģiskajām slimnīcām šajā jomā, nodrošinot pacientiem augstu un nemainīgu psihiskās veselības ārstniecības un aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Kopš 2018. gada beigām Slimnīca ir pievienojusies Latvijas medicīnas tūrisma klasterim, kas piedāvā iespēju ārvalstu rezidentiem ārstēties Latvijas medicīnas iestādēs, tādējādi paaugstinot pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju ārpus Latvijas robežām. Šogad pirmajā pusgadā slimnīcā ārstējušies 8 ārvalstu pacienti.

Jāatzīmē, ka Maija aktīvi strādā arī pie personāla piesaistes, īpaši,- jauno ārstu un speciālistu piesaistes. Maijas vadībā Slimnīcai izdevies kopš 2015. gada piesaistīt darbam 6 ārstus, kuru skaitā ir ārsti-psihiatri, narkologi, kā arī tādas jaunas specialitātes ārsts kā geriatrs.  Īpaša pieeja katram jaunajam speciālistam un Slimnīcas iekšējā kultūra ir faktori, kuri piesaista jaunos ārstus darbam reģionā. Profesionālajā ziņā vadītāja mudina jaunos speciālistus un ārstniecības personas, tajā skaitā, māsas un māsu palīgus, darboties, motivē un atbalsta to mācības, lai pilnveidotu viņu kompetences un profesionālās zināšanas, nodrošinot mūsdienīgu psihiatriskās ārstniecības procesu slimnīcā. Maija ir atvērta jaunu ideju realizēšanai, atbalsta darbinieku iniciatīvas, kas pilnveido un uzlabo procesus.

Pēc mērķtiecīga divu gadu ilga darba ieguldījuma gan iepērkot nepieciešamo aprīkojumu, gan apmācot personālu,  Slimnīcā uzsākta elektrokonvulsīvās terapijas metodes pielietošana ārstniecībā.

Slimnīcas ārsti regulāri apmeklē starptautiskus psihiatrijas kongresus, tajos tiekoties ar psihiatrijas teorijas un praktiskā darba autoritātēm, apmainoties ar praktiskā darba pieredzi. Jaunajiem ārstiem tiek dota iespēja piedalīties starptautiskos klīniskos pētījumos, tādējādi iezīmējot Slimnīcu pasaules psihiatrijas ārstēšanas kartē. Šādas iespējas motivē jaunos ārstus darbam reģionā, padarot Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu par pievilcīgu darba vietu. Šogad, pateicoties Maijas neatlaidībai, Slimnīcā rezidentūras praktisko apmācību uzsāka mūsu pirmā rezidente psihiatrijā. Pats piesaistes process prasīja laiku vairāku gadu garumā, daudz organizatorisko prasmju, taču pēc ilgām pūlēm tas izdevās. Šis gads vēsturē ieies arī ar to, ka papildus psihiatra sertifikātam, Slimnīcā rezidentūras praktisko apmācību narkoloģijā pabeidza 2 ārsti.  Šādi notikumi ir pirmreizēji,  varam tikai apbrīnot Maijas apņēmību sakārtot un pierādīt, ka Slimnīca ir vērā ņemama mācību bāze jaunajiem ārstiem, kā arī funkcionālajiem speciālistiem – fizioterapeitiem, ergoterapeitiem.

Maija ir spēcīgs līderis un motivators personālam, kas nebaidās “uzlocīt piedurknes un mesties iekšā darbos”, ar savu piemēru demonstrējot profesionālo un personīgo izaugsmi. Maijai svarīgs ir personāls visos līmeņos, tāpēc vienmēr tiek domāts par personāla labklājību un sajūtām darba vietā. Slimnīcas darba vide ir pozitīva, mūsdienīga un tendēta uz attīstību, kas atspoguļojas arī personāla datos, t.i., Slimnīcā nav vērojams jaunākā un vidējā personāla trūkums. Ārkārtīgi svarīga ir profesionālās dzīves un brīvā laika sabalansēšana, ņemot vērā Slimnīcas darba specifiku – psiholoģisko un emocionālo slodzi, ko piedzīvo darbinieki, tāpēc viena no Slimnīcas prioritātēm ir personāla motivācijas paaugstināšana ar materiālu atbalstu un nemateriāliem pasākumiem. Maijas vadībā ir izdevies sakomplektēt plašu papildus labumu grozu darbiniekiem.

Kopš 2015. gada Slimnīca ir radikāli mainījusi komunikāciju un sabiedriskās attiecības, ja agrāk Slimnīca bija noslēgta un pozicionēja sevi tikai kā konkurentu visām pārējām psihoneiroloģiskajām slimnīcām Latvijā, tad pašlaik Slimnīca ir atvērta un uz sadarbību vērsta arī ar citām Latvijas slimnīcām. Pieredzes apmaiņas braucieni starp ārstniecības iestādēm notiek regulāri, jo Slimnīcas vadība uzskata, ka labākais veids kā mācīties ir, daloties ar zināšanām, tādējādi attīstot nozari valsts ietvarā kopumā. Slimnīca ir izveidojusi ciešu sadarbību ar Jelgavas psihoneiroloģisko slimnīcu “Ģintermuiža”, Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, arī ar Tartu, Tallinas, Viljandi klīnikām, kurās ir viesojušies mūsu speciālisti un esam uzņēmuši viņu speciālistus pie mums.  Slimnīca aktīvi iesaistās arī HOPE apmaiņas programmas īstenošanā un katru gadu uzņem speciālistus no ārvalstīm, šogad tika uzņemti pārstāvji no Īrijas un Austrijas, pie mums viesojās ģimenes ārstu delegācija no Zviedrijas un bija patīkami pārsteigti par šeit redzēto.

Slimnīcas vadītāja aktīvi iesaistās psihiskās veselības nozares attīstībā. Kopš 2016. gada Slimnīca ir pilntiesīgs biedrs Latvijas slimnīcu biedrībā. Bieži vien, attiecībā par psihisko veselību, biedrība paļaujas uz Maijas pieredzi un zināšanām, lūdzot sniegt komentārus un ieteikumus nozarei nozīmīgos attīstības projektos un likuma grozījumos. Maija aktīvi sadarbojas ar veselības nozares pārraudzības iestādēm, veidojot produktīvu dialogu, kurā akcentē psihiskās veselības nozares problēmas un izaicinājumus.

Sabiedrības iesaiste un informēšana par psihisko veselību ir svarīgs aspekts ceļā uz iekļaujošu sabiedrību. Viena no iniciatīvām, sadarbībā ar Strenču novada domi, ir izglītojošas lekcijas par psihisko veselību Strenču novada vidusskolā, kur Slimnīcas speciālisti stāsta par nozīmīgām psihiskās un garīgās veselības tēmām, kā piemēram, depresija, stresa ietekme, atkarību izraisošu vielu lietošana u.c.. Novadā Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir viens no lielākajiem darba devējiem, kas ne tikai novadam sniedz ekonomisku ieguvumu, bet arī papildina novada dzīvi ar dažādām aktivitātēm, piemēram, dalību muzeju naktīs, plostnieku svētkos, retro auto parādēs un citos pasākumos, tādējādi popularizējot iestādi un laužot stereotipus par psihiatrijas slimnīcām.

Kopš 2015. gada Maijas vadībā Slimnīca piedalās arī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksa novērtējumā, kur pēdējos divus gadus esam saņēmuši sudraba godalgu. Latvijā Slimnīca ir vienīgā psihoneiroloģiskā slimnīca, kas piedalās šajā novērtējumā. Novērtējums sniedz detalizētu ieskatu Slimnīcas darbībās attiecībā pret darba vidi, vietējo kopienu, tirgus attiecībām, Slimnīcas stratēģiju un vidi, dod iespēju salīdzināt mūsu darbu ar lielajiem uzņēmumiem un saredzēt iespējas arvien attīstīties.

Maija ir prasīga, taisnīga, sirsnīga un azartiska!

Maija ir galvenais Slimnīcas attīstības virzītājspēks, tāpēc ir grūti aprakstīt konkrētus sasniegumus, ko ar savu iniciatīvu un izcilo darbinieku komandu ir realizējusi Maija, tas vienkārši ir jāredz!

Paldies Maija, par Tavu pašaizliedzīgo ieguldījumu Slimnīcas un valsts veselības aprūpes nozares attīstībā!

LEPOJAMIES!