Ziedošanas kārtība

 

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) PIEŅEMŠANAS VAI NODOŠANAS KĀRTĪBA

Versija 01

Izstrādāja valdes locekle M.Ancveriņa

Apstiprināts 2015.gada 11.februāra valdes sēdē (protokols Nr.2./2015)

Spēkā no 01.03.2015.


Kārtības mērķis: nodrošināt, lai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” rīcībā esošie valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi, manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, nepieļautu tās izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, lai rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu būtu likumīga un ar to rīkotos tikai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.
Kārtības īpašnieks: valdes locekle

Reglamentējošie dokumenti

19.07.1995. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

Skaidrojumi

Dāvinājums (ziedojums) ir finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai juridisko personu īpašumā.
Dāvinājums (ziedojums) ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.
Dāvinājums (ziedojums) ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod organizācijai tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai.

Dāvinājuma (ziedojuma) veidi:

Mērķziedojums – ziedojums, kas ir izmantojams tikai konkrētajam mērķim;
Vispārējs ziedojums – ziedotājs nenosaka izlietojuma mērķi, bet tas ir izmantojams organizācijas statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” var saņemt ziedojumu (dāvinājumu) vai mantisku palīdzību, ja:

  • Šādi ziedojumi izlietojami publiskām, t.i., slimnīcas vajadzībām;
  • Ziedojumu saņemšana iespējama tikai tad, ja šāda palīdzība neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, t.i., ziedotājs ir „neiesaistīta trešā persona”
  • Ziedojums nedrīkst veicināt valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” mantu drīkst nodot bezatlīdzības lietošanā publiskām personām, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

  • Bezatlīdzības lietošanā nodotā manta nav nepieciešama slimnīcas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
  • Bezatlīdzības lietošanā nodotā manta paredzēta kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
  • Pastāv iespēja kontrolēt bezatlīdzības lietošanā nodotās mantas izlietošanu;
  • Darbībām jāatbilst LR likumdošanas prasībām.

Dokumenta PDF versiju varat lejupielādēt: DĀVINĀJUMU-ZIEDOJUMU-KĀRTĪBA (1)