Kvalitātes vadība

Kalitātes vadības sistēmas pārvaldības pieredze Strenču slimnīcai ir 4 gadus. Ieviesta 2013. gadā, sertificējot atbilstoši starptautiskam standartam ISO9001:2008. 

2016. gadā Kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam. 

2018. gadā Kvalitātes vadības sistēma resertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam.  

ISO_9001_COL

SLIMNĪCAS KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA BALSTĀS UZ 8 PRINCIPIEM:

      1.Uz pacientu orientēta slimnīca

 • nodrošināta pacientu atgriezeniskā saite – pacientu anketas un to analīze
 • tiek rīkoti publicitātes pasākumi potenciālo pacientu piesaistei (atvērto durvju dienas nodaļās, ekskursijas pa slimnīcas teritoriju)
 • pieejama informācija slimnīcas mājaslapā par sniegtajiem pakalpojumiem www.strencupns.lv

       2. Augstākā vadības darbība 

 • noteikta organizācijas politika un mērķi
 • noteiktas darbinieku atbildības un pilnvaras
 • darbinieki tiek motivēti
 • aktualizēta organizācijas strukturālā shēma

       3. Darbinieku iesaistīšana

 • iesaistīti visu līmeņu darbinieki
 • vērsta uzmanība uz darbinieku kompetenci, informētību, apmācību
 • nozīmēti iekšējie auditori no dažādām struktūrvienībām
 • procesu izstrādē iesaistīti tiešie izpildītāji

      4. Procesa pieeja

 • ieviesti un dokumentēti notiekošie procesi
 • noteikta procesu savstarpējā saistība
 • noteikti procesu īpašnieki
 • ieviestie procesi tiek aktualizēti
 • tiek izvērtēta ieviesto procesu nepieciešamība, to apvienošana vai likvidēšana

       5. Sistēmiska pieeja vadībā

 • tiek veicināta darbinieku izpratne par savu lomu un atbildību
 • ieviesta vairāku līmeņu sistēmas pārraudzība
 • kvalitātes vadības sistēmas jautājumi tiek risināti dažādos līmeņos

       6. Nepārtraukta uzlabošana

 • noteikti kvalitātes mērķi
 • tiek veikta izpildījuma atbilstības mērķim izvērtēšana
 • tiek veiktas preventīvās darbības ( risku vadība)
 • nepieciešamības gadījumā, korektīvās darbība

       7. Uz faktiem balstīta pieeja lēmumu pieņemšanā

 • izstrādāti kritēriji procesu darbības izvērtēšanai
 • procesu atbilstība, lietderības un efektivitātes vērtēšana
 • iekšējos auditos iegūtā informācija
 • datu analīze

       8. Savstarpēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem

 • sadarbība ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, kuriem ievēro kvalitātes principus, kuriem ir ieviesta KVS 
 • aicinājums sadarbības partneriem savā darbībā ievērot kvalitātes un ilgtspējas pārvaldību