VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) ik gadu veic risku pārvaldību. Tās mērķis ir savlaicīgi identificēt iespējamos riskus, apzināt risku notikuma cēloņus, novērtēt tos, lai savlaicīgi varētu izstrādāt rīcības plānu, kas preventīvi un korektīvi novērstu vai samazinātu riska pakāpi līdz zemākajam līmenim, tādējādi mazinātu potenciālos zaudējumus ceļā uz stratēģisko mērķi.

Slimnīcas risku vadība balstās uz šādiem pamatprincipiem:

-risku pārvaldības princips – risku pārvaldība tiek īstenota visos darbības līmeņos, nodrošinot strukturētu, nepārtrauktu un saskaņotu risku mazinošu pasākumu īstenošanu;

-individualitātes princips – atbilstoši darbības kompetencei un izvirzītajiem mērķiem tiek noteikts pieņemamā riska līmenis un veikta risku pārvaldība tajā struktūrvienībā, kura ir atbildīga par darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riskam;

-piesardzības princips – tiek ievērota piesardzība un netiek pieļauts pārmērīgs risks nevienā no darbības jomām;

-regularitātes princips – tiek ievērots risku identificēšanas, novērtēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskums;

-monolītuma princips – kompleksi tiek novērtēta darbības jomu pakļautība riskiem un analizēta risku savstarpējā mijiedarbība.

 

Risku vadība ir svarīgs elements vidēja termiņa stratēģiskajā plānošanā, kā arī operatīvajā Slimnīcas darbībā.

 

Risku pārvaldība un analīze:

2019. gads- Risku pārvaldība un analīze 2019

2018. gads- Risku pārvaldība un analīze 2018