Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai VSIA “Strenču PNS” 10.nodaļas ēkām

KPFI_LV_VERT_RGB

Projekta nosaukums, projekta Nr.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca” 10.nodaļas ēkām, Nr.KPFI-15.4/123
Fonds Klimata pārmaiņu finansēšanas instruments (KPFI)
Uzraudzības iestāde

SIA “Vides investīciju fonds”

Projekta īstenošanas laiks 12.02.2015. – 29.05.2015
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Aktivitātes

Siltinātas sienas, cokoli un bēniņi, kā arī veikta ventilācijas rekonstrukcija, logu nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, u.c. renovācijas darbi 10.nodaļas ēkām.

Projekta īstenošanas rezultāts Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, un šī rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu vismaz 0.42kgCO2/euro.
Projekta kopējās izmaksas 355 029.82 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 279 367.02 EUR
KPFI finansējums 110 993.911 EUR (39.730499 % no attiecināmajām izmaksām)
Strenču PNS budžeta finansējums

168 373.11 EUR (60.269501 % no attiecināmajām izmaksām)

Neattiecin. izmaksas 75662.80 EUR

Noslēgti līgumi par darbu/pakalpojumu veikšanu

TEP izstrāde: SIA “DJ PARTNERI”

Būvuzraudzība: SIA “Balts un melns”

Autoruzraudzība: SIA “Būvuzraugi LV”

Būvniecības darbi: Pilnsabiedrība Akceptors & Modus

Kontaktinformācija

Ilona Rāviete

Projektu vadītāja

Tālr.: 64731340

e-pasts: ilona.raviete@strencupns.lv

PROJEKTA PUBLICITĀTES INFORMĀCIJA