Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos (LEADER)

leader_logo_veidots

Projekta nosaukums, Nr Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos

 

Nr. 16-09-AL12-A019.2202-000012

Programma, fonds Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana
Projekta īstenošanas laiks 24.08.2016 – 20.07.2017
Projekta mērķis Projekta mērķis ir izbūvēt un labiekārtot universālu sporta laukumu Strenčos, tādējādi pilnveidojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus – radot jaunu sporta aktivitāšu (tenisa, spīdmintona, volejbola, basketbola spēles) iespējas tām piemērotā un sakārtotā vidē, kā arī nodrošinot pieejamu aktīvās atpūtas vietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Universālais sporta laukums tiks ierīkots Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas parka teritorijā, taču tas būs pieejams pilsētas un novada iedzīvotājiem.
Aktivitātes Universāla sporta laukuma izbūve un labiekārtošana
Projekta kopējās izmaksas  46 919,04 EUR (LAD apstiprinātās, bez PVN)
Projekta attiecināmās izmaksas 29960,00 EUR
ELFLA finansējums 26964,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām 
VSIA Strenču PNS līdzfinansējums  2996,00 EUR  (t.sk. PVN 21%) 
Neattiecināmās izmaksas (Slimnīcas finansējums) 26812,04 EUR
Noslēgti līgumi par darbu veikšanu 26.10.16. noslēgts līgums ar SIA “REATON LTD” par univesāla sporta laukuma ierīkošanu Strenčos

 

30.05.17.noslēgts darbu pieņemšanas-nodošanas akts

Projekta koordinators, kontaktinformācija Ilona Rāviete

Projektu vadītāja 

Tālr.: 64731340

e-pasts: ilona.raviete@strencupns.lv