Ambulatori

Pamatojoties uz 2006. gada 19. decembra MK noteikumu Nr.1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk tekstā – noteikumi) 14. pantu, no valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar aģentūru esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību noteikumos minētajos gadījumos), un nesedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

  • par pirmreizējiem medicīniski profilaktiskajiem pasākumiem, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī par obligātajām veselības pārbaudēm, ja mainās darba vides faktori;
  • par periodiskajām medicīniskajām apskatēm, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ;
  • par psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā profila nodaļās vai specializētās slimnīcās, ārstēšanos alkohola un narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas programmā un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanā bērniem);
  • par profilaktiskajām un citām medicīniskajām apskatēm (izņemot noteikumu 5.pielikumā minētās profilaktiskās apskates);
  • par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanu (izņemot gadījumus, ja tā nepieciešama ārstnieciskā procesa nodroši­nāšanai);
  • par tādu pacientu stacionāru ārstēšanu, kuru slimību vai traumu var ārstēt ambulatori;
  • par ambulatori veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem (izņemot noteikumu 6.pielikumā minētos izmeklējumus).

 

AMBULATORO PAKALPOJUMU PIETEIKŠANU LŪDZAM VEIKT – KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ

Tālrunis: 64731580 (LMT) 

Klientu apkalpošanas speciāliste: Ilze Aide