Sociālā aprūpe

Par pakalpojuma izveidi

Par pakalpojuma saņemšanu

2009.gada 19.jūnijā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir reģistrēta LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldē kā sociālo pakalpojumu sniedzēja (reģistrācijas apliecības Nr.407) un kopš 2009.gada 1.jūlija ir atvērta ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa ar 30 vietām.

 

Pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūras sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

Sīkāks info: http://www.siva.gov.lv/ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumi-pilngadigam-personam-ar-smagiem-gariga-rakstura-traucejumiem.html

 

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas” Sociālās aprūpes nodaļa tās iemītniekiem ir mājas un mūsu moto:

 • Nama gods – tolerance,
 • Nama skaistums – tīrība,
 • Nama laime – pieticība,
 • Nama zvaigzne – draudzība.

Kas ir Strenču PNS ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa?

Sociālās aprūpes nodaļa:

 • alternatīvs pakalpojums mājas aprūpei, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums (pastāvīga dzīvesvieta un aprūpe),
 • ekļauta slimnīcas kopējā budžetā un kopējā infrastruktūrā,

mērķis: sniegt kvalitatīvu klienta vajadzībām atbilstošu ilgstošu sociālo aprūpes pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem

Kam sniedz ilgstošo sociālo aprūpes pakalpojumu?

Personām:

 • kuru psihiatriskā saslimšana raksturojas ar smaga garīga rakstura traucējumiem;
 • ir iestājusies invaliditāte (1.vai 2.grupa);
 • regulāri lietojot ārsta nozīmēto terapiju nav nepieciešama stacionāra palīdzība;
 • ir traucētas personas pašaprūpes spējas, kas radījušas dažādas sociālās problēmas;
 • personu aprūpi mājās pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēji nevar nodrošināt.

Sociālās aprūpes nodaļā sniedz pakalpojumu 30 pilngadīgām personām.

Kā šo pakalpojumu saņemt?

Sociālās aprūpes nodaļa sniedz valsts finansētu pakalpojumu, kur vienu daļu apmaksā Labklājības ministrija un otru daļu klients (līdz 90% no savas pensijas vai valsts sociālā pabalsta).  Par iespējām saņemt pakalpojumu sociālās aprūpes nodaļā interesēties pie:

 • slimnīcas sociālajam darbiniekiem (informācija mājas lapā pie kontaktiem),
 • personas dzīves vietas pašvaldības sociālajā dienestā, kur kārto nepieciešamās formalitātes (iesniedzamie dokumenti: iesniegums, ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, psihiatra atzinums par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju)
 • pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūras sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015. Sīkāks info: http://www.siva.gov.lv/ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumi-pilngadigam-personam-ar-smagiem-gariga-rakstura-traucejumiem.html

Ko piedāvā sociālās aprūpes nodaļā?

Klientu apkalpojošais personāls ir aprūpētāji, medmāsas, sociālie aprūpētāji, sociālais rehabilitētājs, sociālais darbinieks, saimniecības vadītāja, psihiatrs un citi nepieciešamie speciālisti.

Sociālās aprūpes nodaļa veic šādus galvenos uzdevumus:

 • nodrošina pastāvīgu dzīves vietu un diennakts aprūpi, lai apmierinātu klientu pamatvajadzības (mājokli, centralizētu 3 reizēju ēdināšanu, personīgo higiēnu u.c.);
 • nodrošina primāro veselības aprūpi (ģimenes ārstu, psihiatru, ārstniecības personu veselības aprūpes plāna izpildi), sniedz pirmo medicīnisko palīdzību;
 • nodrošina personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu, uzlabotu vai saglabātu viņu sociālās funkcionēšanas spējas (ir mācību virtuve, apgūst pašaprūpes prasmes u.c.);
 • saturīgi pavada brīvo laiku;
 • sociālā darba speciālisti sniedz atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 • veicināt integrāciju sabiedrībā;
 • aprūpes nodaļa īsteno arī citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Brīvajā laikā klientiem ir pieejams Slimnīcas Dienas centrs, kur mācību virtuvē apgūst gatavošanas prasmes un var piedalīties mūzikas terapeita, ergoterapeita un keramikas nodarbībās. Pacientu klubā ir bibliotēka un mācību datori. Brīvajā laikā iemītnieki piedalās Slimnīcā organizētos koncertos, apmeklē dažādus kultūras pasākumus ārpus tās, dodamies ekskursijās, rīkojam piknikus. Klientu medicīniskai aprūpei izmantojam slimnīcas palīgkabinetu pakalpojumus: laboratoriju, rentgena kabinetu un ginekologu. Zobārstniecības pakalpojumus nepieciešamības gadījumā saņemam no zobārsta, kuram ar slimnīcu noslēgts līgums. Pirmo palīdzību sniedz medmāsa, ja nepieciešams izsaucot slimnīcas dežūrārstu. Neatliekamās medicīnas palīdzības gadījumā izsaukta tiek neatliekamā palīdzība. Nodaļā klientiem iekārtotas 10 guļamistabas (divvietīgas, četrvietīgas), pieejamas atpūtas telpas ar televizoru, ēdamistaba un nodarbību telpas, sanitāri higiēniskās telpas. Atpūtai ārā izmantojam slimnīcas parku. Pašu darbinieku un klientu spēkiem teritorija regulāri tiek uzturēta kārtībā. Teritorijas sakopšanā iesaistīti klienti, kuri nodaļas sociālās aprūpes darbinieku vadībā uztur darba prasmes.